مجموعه سازی متون علمی

مجموعه سازی متون علمی

۱- مجموعه متون درباره مدخل و مدخل گزینی، ۳ جلد، به کوشش محمد نوری، دانشکده دائرة‏المعارف نگاری، ۱۳۸۹.
۲- مجموعه متون خصائص ائمه(ع)، ۱۲ جلد، به کوشش محمد نوری، ۱۳۸۶.
۳- مجموعه متون و اسناد روحانیت، ۹۲ جلد، مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشری، مدیر علمی: محمد نوری، ناظر: مهدی مهریزی و عبدالوهاب فراتی، ۱۳۸۳.
۴- تعامل فقه و زمان و مكان، ۱۰۰ جلد، به کوشش محمد نوری، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۲.
۵- انديشه سياسي امام خميني، ۲۰ جلد، به کوشش محمد نوری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳.
۶- دين و سياست، ۱۵ جلد، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶.
۷- آزادي در كشورهاي اسلامي‌، ۱۰ جلد، ۱۳۷۴.

 

 دریافت خلاصه سوابق علمی و پژوهشی، PDF ، CV