کتابهای چاپ شده

۱۷مهر ۱۳۹۷

فرهیخته و فعال مدنی خانم اقدس کاظمی: زندگی‌نامه و کارنامه‌ی ویژه فعالیت‌های معلولیتی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۳۵۸ ص. ISBN: 978-600-99808-5-7 ؛ Educated and Civil Activist Ms. Aqdas Kazemi: Biography and Special Record on Disability field activities موضوع(ها): کاظمی، اقدس، ۱۳۱۸ – معلمان – ایران – قم – سرگذشتنامه معلمان […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

لطف دوست: مجموعه اشعار سیدمحمدکاظم مجاب و درباره ها، یدالله قربعلی و محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۲۰۷ ص. ISBN: 978-600-98606-9-2 ؛ Friend’s Kindness: Poem Collection of Seyyed M.K Mojab موضوع(ها): شعر فارسی – قرن ۱۴ مجاب، سیدمحمدکاظم، ۱۳۰۸ – ۱۳۹۰ شاعران نابینا معرفی مختصر کتاب کتاب پیش رو مجموعه اشعار […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

حاصل عمر: زندگی نامه و فعالیت های سیدمحمدکاظم مجاب، علی‌اکبر صفری و عبدالله امینی‌پور و محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۴۳۷ ص. ISBN: 978-600-98606-8-5 ؛ The Result of life: Biography and Activities of Seyyed Mohammad Kazem Mojab موضوع(ها): شعر فارسی – قرن ۱۴ مجاب، سیدمحمدکاظم، ۱۳۰۸ – ۱۳۹۰ شاعران نابینا معرفی […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری، محمد نوری، ویراستار: عبدالحمید محقق کاشانی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۱۸۲ ص. ISBN:978-622-6216-03-6 ؛ The Faqih and Teacher of the Blind: Ayatullah Seyyed Mohammad Reza Imam Jazayeri موضوع ها: امام جزایری، سیدمحمدرضا، ‏‫۱۳۲۶ -‏‏‏ مجتهدان و علما — ایران — شوشتر — […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

سالشمار: زندگی، فعالیت ها، خدمات و درباره های جبار باغچه بان، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۱۴۴ ص. ISBN: 978-600-98606-5-4 ؛ Timeline: Life, Activities, Services and Ideas of Jabbar Baghcheban موضوع(ها): باغچه‌بان، جبار، ۱۳۴۵ – ۱۲۶۴ معلمان – ایران – سرگذشتنامه معرفی مختصر کتاب خلاقیت‌های باغچه بان در فرهنگ ایرانی تأثیرگذار بوده است. […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

ثمینه باغچه بان: خادم فرهنگ و جامعه، رضا محمودی و محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۲۵۶ ص. ISBN: 978-600-99808-3-3 ؛ Thamineh Baghcheban: The Servant of Culture and Society موضوع(ها): معلمان ناشنوایان – ایران معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر پس از بیان زندگینامه‌ی ثمینه باغچه بان به خدماتی که وی برای فرهنگ و جامعه […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

حقوق معلولان بر اساس تفسیر استاد محمدتقی شریعتی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۱۵۹ ص. ISBN: 978-622-99311-7-2 ؛ The rights of the disabled in the Holy Quran, Interpretative ideas of Mohammad Taghi Shariati موضوع(ها): شریعتی‌مزینانی، محمدتقی، ۱۳۶۴ – ۱۲۸۶٫ تفسیر نوین تفاسیر معلولان – جنبه‌های مذهبی – اسلام معلولان (فقه) معرفی مختصر کتاب […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

آسیب شناسی اشتغال معلولان ایران، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۶، ۱۹۸ ص. ISBN:978-600-98606-4-7 ؛ Pathology of employment of disabled people in Iran موضوع(ها): معلولان – ایران – اشتغال معرفی مختصر کتاب اثر پیش رو با پرداختن به مشکل بیکاری و اشتغال معلولان، به آسیب‌شناسی این موضوع پرداخته است و مشکل بیکاری را […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

حقوق معلولان از نظر قرآن کریم: آراء تفسیری سید محمود طالقانی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۱۳۵ ص. ISBN: 978-622-99311-5-8 ؛ The rights of the disabled in the Holy Quran, Interpretative ideas of Seyyed Mahmoud Taleghani موضوع(ها): طالقانی، سیدمحمود، ۱۲۸۹ – ۱۳۵۸ – دیدگاه درباره معلولان تفاسیر (سوره عبس) معلولان در قرآن […]

۱۷مهر ۱۳۹۷

از رسم المصحف تا رسم بریل، محمد نوری، ویراستار: محمد علی کوشا، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۲۷۲ ص. ISBN: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۳۱۱-۱-۰ ؛ From writing the Quran to writing braille برگزیده شده در اولین جشنواره ملی کاما (کتاب افراد معلول ایران)، ۱۳۹۸ برگزیده شده در بیست و پنجمین دو سالانه جایزه کتاب اصفهان، ۱۳۹۹ […]